رضا مزروعی

رضا مزروعی

کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی

رضا مزروعی
کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی
نمایشگاه گروهی – کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان -۱۳۸۵
نمایشگاه گروهی – موزه هنر های معاصر اصفهان – ۱۳۹۴
نمایشگاه گروهی – دانشگاه هنر پردیس باغ ملی – تهران ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی – خانه هنرمندان اصفهان – ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی – مرکز رشد هنر -اصفهان – ۱۳۹۵
نمایشگاه گروهی – گالری پردیس ملت – تهران۱۳۹۶-۱۳۹۷

نمایشگاه انفرادی:
نمایشگاه نقاشی گالری هامون – اصفهان -۱۳۹۲
نمایشگاه نقاشی گالری آرته – اصفهان – ۱۳۹۴
نمایشگاه نقاشی گالری متن – اصفهان – ۱۳۹۷
کیوریتور نمایشگاه زیر پوست شهر – گالری دیبا – اصفهان -۱۳۹۷
نمایشگاه نقاشی – گالری نگاه – تهران -۱۳۹۸

جوایز:
برگزیده جشواره خوارزمی – هنر ومعماری – تهران -۱۳۹۰
اثر تقدیر شده در دوسالانه نقاشی اصفهان – اصفهان – ۱۳۹۴
اثر تقدیر شده در جشواره بین المللی رضوی – تهران – ۱۳۹۵