رضا مزروعی

رضا مزروعی

کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی

رضا مزروعی
کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی
نمایشگاه گروهی – کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان -1385
نمایشگاه گروهی – موزه هنر های معاصر اصفهان – 1394
نمایشگاه گروهی – دانشگاه هنر پردیس باغ ملی – تهران 1395
نمایشگاه گروهی – خانه هنرمندان اصفهان – 1395
نمایشگاه گروهی – مرکز رشد هنر -اصفهان – 1395
نمایشگاه گروهی – گالری پردیس ملت – تهران1396-1397

نمایشگاه انفرادی:
نمایشگاه نقاشی گالری هامون – اصفهان -1392
نمایشگاه نقاشی گالری آرته – اصفهان – 1394
نمایشگاه نقاشی گالری متن – اصفهان – 1397
کیوریتور نمایشگاه زیر پوست شهر – گالری دیبا – اصفهان -1397
نمایشگاه نقاشی – گالری نگاه – تهران -1398

جوایز:
برگزیده جشواره خوارزمی – هنر ومعماری – تهران -1390
اثر تقدیر شده در دوسالانه نقاشی اصفهان – اصفهان – 1394
اثر تقدیر شده در جشواره بین المللی رضوی – تهران – 1395