الهام نیک فروز

استاد الهام نیک فروز

کارشناس ارشد پژوهش هنر

سوابق تدریس :

دانشگاه فنی حرفه ای سمیه نجف آباد :(تاریخ هنر شرق ، کارگاه نقاشی ، اسلوب های نقاشی ، مبانی هنرهای تجسمی ، بازشناسی هنرهای سنتی ، طراحی ، پروژه )

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بزرگمهر :مبانی هنرهای تجسمی

دانشگاه جامع علمی کاربردی زرین شهر :کارگاه چاپ دستی ، طراحی فیگور ، مبانی رنگ ، مبانی گرافیک ، تکنیک های تصویر سازی ، طراحی تخصصی تصویر سازی

مرکز علمی کاربردی مبارکه : مبانی هنرهای تجسمی ، کارگاه چاپ دستی ، طراحی ، انسان طبیعت ، طراحی ، کارگاه تکنیک های تصویر سازی ، مبانی گرافیک ، رنگ شناسی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سپهر اصفهان: مبنای هنر های تجسمی – طراحی

انجمن نقاشان اصفهان: مبنای هنر های تجسمی – طراحی

شرکت در چندین نمایشگاه نقاشی گروهی:

برگزاری ۳ نمایشگاه از آثار دانشجویان هنر

مدیر گروه نقاشی آموزشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد (دوسال)

نمونه استان بخش هنر (علمی- کاربردی )