الهام موسوی نسب

elham moosavi nasab1

ديپلم رياضی ، كارشناسی رشته نقاشی و كارشناس ارشد رشته تصويرسازی از دانشگاه تهران مركزی

با 13 سال سابقه تدريس در دانشگاه علمی كاربردی ( بيشتر دروس تخصصی تصويرسازی)  و فعاليتهای هنری گوناگون بطور پراكنده : طراحی دكور، گرافيك ، تصويرسازی ، نقاشی

2 نمايشگاه انفرادی و چند نمايشگاه گروهی در اصفهان وتهران بی ينال نقاشی سال 1376