الهام موسوی نسب

دیپلم ریاضی ، کارشناسی رشته نقاشی و کارشناس ارشد رشته تصویرسازی از دانشگاه تهران مرکزی

با ۱۳ سال سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی ( بیشتر دروس تخصصی تصویرسازی)  و فعالیتهای هنری گوناگون بطور پراکنده : طراحی دکور، گرافیک ، تصویرسازی ، نقاشی

۲ نمایشگاه انفرادی و چند نمایشگاه گروهی در اصفهان وتهران بی ینال نقاشی سال ۱۳۷۶