کتابچه ایده های گرافیکی

عکس

کتابچه ایده های گرافیکی

بخشی از مقدمه کتاب

مهم ترین هدف این کتاب این است که به عنوان محرکی برای ایده ها عمل کند تا با ایجاد شوک، سردبیران و کارگردانان هنری را از الگوهای عادی که همه ی ما در آن گرفتاریم، رها کند. این الگو ها میان برهایی هستند که با کمک آن ها می توانیم کار را آن گونه که انتظار داریم انجام دهیم، اما این الگو ها، اغلب جایگزین تفکر خلاقانه می شوند و از نگاه دقیق و موشکافانه و حل مبتکرانه ی مسائل جلوگیری می کنند. این کتاب به گونه ای طراحی شده تا شما بتوانید زمانی که در وضعیت دشوار گرافیکی قرار دارید یا به رویکرد جدیدی نیاز دارید آن را ورق بزنید.

بدون نظر

نظر شما چیست؟