طراحی گرافیک برای تبلیغات

طراحی گرافیک برای تبلیغات

بخشی از مقدمه کتاب

تبلیغات یکی از بسترهایی است که طراحی گرافیک در آن نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

همین امر موجب شده‌است عدۀ زیادی از طراحان با مهارت‌های مختلف به این صنعت جذب شوند.

این کتاب با زبانی ساده، اشاره‌ای فهرست‌وار به مواردی دارد که طراحان گرافیک برای فعالیت در زمینۀ تبلیغات باید آن‌ها را بدانند. واضح است که هر یک از مباحث مطرح شده در این کتاب، خود به تنهایی به اندازۀ چندین کتاب جای بحث و گفتگو دارد.

هدف از شکل کنونی ارائۀ مطالب، آشنایی خواننده با کلیات و نحوۀ برخورد صحیح و اصولی با طراحی گرافیک در زمینۀ کار تبلیغات است.

در این کتاب به مباحثی که در تبلیغات جنبۀ عمومی دارند، از زاویه‌ای پرداخته شده‌است که برای طراحان گرافیک کاربرد دارد.

این کتاب در هفت فصل تدوین شده است.

تاریخچه‌ی تبلیغات، مفاهیم اولیه‌ی تبلیغات، چه کسی چه می‌کند؟، الگوها و روش‌های مختلف انجام کار، خلاقیت، گرافیک برای تبلیغات و فوت‌وفن کوزه‌گری عنوان فصل‌های کتاب است.

بدون نظر

ارسال دیدگاه