درآمدی بر نشانه شناسی گرافیک معاصر ایران

درآمدی بر نشانه شناسی گرافیک معاصر ایران

درآمدی بر نشانه شناسی گرافیک معاصر ایران

بخشی از مقدمه کتاب

در این کتاب، نشانه‌شناسی همچون روشی برای بررسی گرافیک دیزاین و خوانش اثر گرافیکی به کار گرفته شده‌است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و نمونه‌هایی که آثار ایرانی انتخاب شده‌اند بر اساس نظریه‌های نشانه‌شناسی تحلیل شده‌اند. در این کتاب کوشش بر این است که با بررسی چگونگی عملکرد نشانه‌ها در درون نظام گرافیک دیزاین، نشان داده‌شود که لایه‌های متفاوت یک اثر گرافیکی هر کدام چه نقشی را ایفا می‌کنند و با همسو شدن با یکدیگر چگونه کلیتی همگن را شکل می‌دهند و یا با در تعارض قرار گرفتن آن‌ها با یکدیگر چگونه باعث عدم انسجام و فروپاشی یک مفهوم  یک پارچه می‌شود.”
“این کتاب نگاهی دارد به گرافیک معاصر ایران از دریچه نشانه‌شناسی، در حد امکان تلاش شده‌است برای هر موضوع مثالی از آثار طراحان ایرانی آورده شود. امید است انتشار این کتاب گامی باشد در جهت تحرک بخشیدن به مباحث نظری و در نهایت ارتقاء سطح گرافیک امروز ایران.

بدون نظر

نظر شما چیست؟