تاریخ طراحی گرافیک ایران

تاریخ طراحی گرافیک ایران

بخشی از مقدمه کتاب

آشنایی با تاریخ طراحی گرافیک ایران می تواند به شناخت سیر تکاملی رشته گرافیک کمک کند.

دو نقطه عطف مهم در شکل گیری طراحی گرافیک ایران موثر بوده است:

یکی ورود صنعت چاپ و دیگری هجوم مدرنیسم و فرهنگ غربی به ویژه از اواخر دوره قاجاریه به بعد.

البته تاسیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و همچنین دانشکده هنرهای تزئینی و سپس گسترش آموزش عالی رشته گرافیک هم بسیار موثر بوده است.

بدیهی است موضوع این کتاب علاوه بر دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، می تواند مخاطبان گسترده تری نیز داشته باشد.

بدون نظر

ارسال دیدگاه