عاطفه بساک

کارشناس ارشد صنایع دستی

تدریس دردانشگاه جامع علمی کاربردی نقش جهان اصفهان

تدریس در دانشگاه سمیه نجف آباد

تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان

تدریس در سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان

تدریس در سازمان رفاهی تفریحی شهرداری استان اصفهان

تدریس در آموزشگاه هنرهای تجسمی مشاهیر

فعالیتها وسوابق نمایشگاهی:

کسب رتبه دوم در اولین المپاد منطقه ای صنایع دستی1382

شرکت در هشتمین نمایشگاه دوسالانه هنر سفال،سرامیک وآبگینه معاصر ایران1385

شرکت دراولین نمایشگاه زنان سفالگر ایران1386

شرکت درنمایشگاه سراسری صنایع دستی استان اصفهان1387

شرکت در هفتمین نمایشگاه کودک،تربیت وخلاقیت1387

شرکت درپنجمین نمایشگاه سرلسری صنایع دستی استان یزد1388

شرکت درنمایشگاه آثارصنایع دستی استان اصفهان1389

شرکت درنمایشگاه سراسری صنایع دستی قربان تا غدیر واولین نمایشگاه تخصصی سفال،سرامیک،کاشی سنتی زاهدان1389

شرکت در هفتمین نمایشگاه قرآن کریم بخش صنایع دستی1389

شرکت در پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی قربان تا غدیرزاهدان1390

کسب رتبه سوم اولین نمایشگاه سالانه دانشگاه هنراصفهان در بخش صنایع دستی(سفال وکاشی)1391

شرکت درششمین دوره نمایشگاه سراسری صنایع دستی زاهدان1391

کسب رتبه اول جشنواره هنرهای تجسمی عاشورادردانشگاه هنراصفهان دربخش صنایع دستی رشته سفال1392

برگزاری ورکشاپ با موضوع”راه اندازی وتجهیز کارگاه سفال”در محل دانشگاه هنر اصفهان1392

کسب عنوان اثر برگزیده در دومین نماشگاه سالانه دانشگاه هنر اصفهان1392

شرکت در اولین نمایشگاه توانمندی دانشجویان دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان1393